รณรงค์ตรวจสุขภาพคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและติดตามเยี่ยมบ้าน


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง ร่วมกับทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลจะกง ทั้ง13 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโดยคัดกรองตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป  และติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง  ซึ่งมีผู้มารับบริการตรวจคัดกรองจำนวนมาก ได้ให้สุขศึกษาแก่กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และนัดตรวจคัดกรองซ้ำที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง ทุกเดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น