วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วิสัยทัศน์/พันธกิจ       ศูนย์สุขภาพชุมชนจะกง จะเป็นศูนย์สุขภาพที่มีมาตรฐาน

                       บริการเพื่อประชาชน  ชุมชนมีส่วนร่วม  ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน
พันธกิจ ( Mission )

ศูนย์สุขภาพชุมชนจะกง เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนที่ให้บริการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุทุกกลุ่มโรคอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน


ประเด็นยุทธศาสตร์

            ยุทธศาสตร์ที่  เพิ่มศักยภาพสถานบริการ

            ยุทธศาสตร์ที่  พัฒนาคุณภาพการบริการ

            ยุทธศาสตร์ที่  การบริหารจัดการ

            ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาบุคลากร

            ยุทธศาสตร์ที่  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น