ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับสหวิชาชีพโรงพยาบาลขุขันธ์


ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2562 รพ.สต.จะกง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ หลังจากที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลขุขันธ์ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาแบบถูกต้องและเชื่อถือได้ จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่ผู้ป่วย ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว กำกับการกินยาผู้ป่วยจนครบ 2 สัปดาห์ ซึ่งผู้ป่วยและญาติให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างดี และจะติดตามตรวจสอบการกินยาและประเมินอาการผู้ป่วยอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งจนกว่าจะครบ2เดือน

ตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในเขตตำบลจะกง โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ด้วยรถเอ็กสเรย์เคลื่อนที่ เพื่อค้นหาผู้ป่วยให้พบและได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว


วั      วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.-16.30 . รพ.สต.จะกงและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ นำโดยนายสุพัฒน์ ในทอง    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน และนายสัตยา หิรัญประเสริฐกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน ได้จัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในเขตตำบลจะกง    โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ด้วยรถเอ็กสเรย์เคลื่อนที่ เพื่อค้นหาผู้ป่วยให้พบและได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการที่ว่า . ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายน้อยกว่าร้อยละ 5 ขาดยา เท่ากับ 0 “  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยเรื้อรัง      และผู้สูงอายุ มีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 385 คนยละ 5 ขาดยา เท่ากับ 0 “ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยเรื้อรัง      และผู้สูงอายุ มีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 385 คน