วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาพการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกประจำปี 2558 ณ รพ.สต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

           ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกปี 2558 ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำสบู่และ สบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติด เชื้อ นั้น
          รพ.สต.จะกง อำเภอขุขันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ดังกล่าวจึงได้ร่วมรณรงค์ฯแล้ว ดังภาพถ่ายเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้


              1.ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียน    


               2. สอนล้างมือประกอบเพลงล้างมือบ่อยๆ


3.   ให้สุขศึกษาในโรงเรียน            

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมรับเทศกาลวันสงกรานต์ รพ.สต.จะกง

              ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์" ในวันที่ 1 เมษายน 2558 พร้อมส่งภาพกิจกรรมด้วยอย่างน้อยแห่งละ 6 ภาพ โดยอัพโหลดขึ้นที่หน้าเวปฯของรพ.สต.แต่ละแห่ง ภายในวันที่ 5 เมษายน 2558 นั้น รพ.สต.จะกง ได้ดำเนินการรณรงค์ล้างส้วมแล้ว ดังภาพเชิงประจักษ์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

>> แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อรายงานฯ และให้อัพโหลดภาพกิจกรรมขึ้นที่เวปฯของ รพ.สต.ทุกแห่งด้วยhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNJPcjX5yQlOXvcI0DH9_JfupdKnTwFpCvV_08Ku4JI/edit?usp=sharing

>> กรอกรายงานแบบประเมินส้วมสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ราย รพ.สต. คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zHSKzCZqxpEJUjlw6Qn1pDHsayVvAoqvJpFR86-YOWw/edit?usp=sharing

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว.877 ลง 25 ก.พ. 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์"

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2558

        กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง จัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2558 โดยการนำของ นายประเล็ด สารทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยโรงเรียนในเขตตำบลจะกง ได้แก่โรงเรียนบ้านตาสุด โรงเรียนจะกงวิทยา โรงเรียนบ้านปะอุง โรงเรียนบ้านเค็ง หน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น สถานีตำรวจภูธรจะกง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลจะกง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง
             กิจกรรมในงานมีทั้งมอบทุน มอบรางวัล จับสลาก นิทรรศการจากแต่ละหน่วยงาน การแสดงต่างๆ  ขนม และอาหาร ไว้แจกเด็กๆ รวมทั้งมีผู้ใหญ่ใจดีบริจากรางวัลของขวัญมากมาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างมีความสุขกันไป
               ทุกคนทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญในกิจกรรมวันนี้ ผู้ใหญ่ใจดีต่างให้ความสำคัญ เด็กในวันนี้ มีความรู้ มีคุณธรรม มีอนาคตที่ดี ดังเช่นคำขวัญวันเด็กปี 2558 "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"