วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผลงานของเรา อสม.ตำบลจะกง

 


หลังทำ

            การได้มาซึ่งผลงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหมู่บ้านให้การสนับสุนอุปกรณ์ ช่าง และกำละงใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสม.ทุกมู่บ้าน เป็นทั้งแรงงาน แม่ครัวและหาช่างมาช่วย ทุกอย่างจึงลุล่วงไปด้วยดี

อสม.ร่วมใจทำถนนคอนกรีต


ส้วมสาธารณะรพ.สต.จะกง

ห้องน้ำผู้พิการ
ภายใน
อ่างล้างมือ
ภายนอก