วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุม ผู้นำชุมชน อสม. ผอ.รพ.สต.ใหม่

   วันนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกงได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง ในการพัฒนาระบบควบคุมโรคติดต่อต่างๆ โรคไข้เลือดออกและการทำถนนคอนกรีตทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้รับการสนับสนุนจากที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกหมู่ในการสนับสนุนแรงงาน และร่วมมือกันเป็นอย่างดี
 

ขอขอบคุณ
กำนันตำบลจะกง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ อสม.ทุกหมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น