วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

โปรแกรมใช้งานที่จเป็น
แบบอักษรไทยสารบรรณ ๙ สำหรับงานพิมพ์เอกสารบนคอมพิวเตอร์
โปรแกรมโทรศัพท์ แชทผ่านอินเตอร์เนต Skype3.8Setup.exe และ SkypeSetup_5.6.59.110.msi  
โปรแกรมพิมพ์ข้อความบนไฟล์PDF FoxitPhantomPDFV-2211103
โปรแกรมป้องกันไวรั AvastAntiVirus6011.rar

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

นายสมัย จำปา
ผอ.รพ.สต.
 นางจันทรา บุญศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางหนูจันทร์ เกษหอม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสขชำนาญงาน
 
 นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรล้วน
เจ้าพนกงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายรัฐธนินท์ บุญใส
พยาบาลวิชาีพ(ลช.) 

นางสุพรรณิการ์ ไชยนิล
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

นางสาวพิมวิลัย ธงชัย
ผู้ช่วยเจ้่หน้าที่ สาธารณสุข
 นายพิทักษ์ สีดาชาติ
คนงาน